Statut Słupskiego WOPR

Strona głównaO Słupskim WOPR › Statut Słupskiego WOPR

Data rejestracji przez KRS z siedzibą w Gdańsku 02.02.2012

Załącznik do Uchwały nr 8
Zebranie Delegatów Słupskiego WOPR
z dnia 27 listopada 2011 roku

STATUT SŁUPSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej „Słupskie WOPR", jest terenową jednostką organizacyjną Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej „WOPR", działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Statutu WOPR, niniejszego Statutu oraz innych przepisów dotyczących WOPR.

§ 2

 1. Słupskie WOPR posiada siedzibę władz w mieście Słupsku. 
 2. Słupskie WOPR działa na obszarze miasta Słupsk i powiatu słupskiego. 
 3. Słupskie WOPR może podejmować działania poza obszarem wymienionym w ust. 2.

§ 3

Słupskie WOPR posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 4

 1. Słupskie WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
 2. Do prowadzenia swoich spraw Słupskie WOPR może zatrudniać pracowników.

§ 5

 1. Słupskie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. 
 2. Dochód z działalności gospodarczej Słupskiego WOPR przeznacza się na realizację celów statutowych i nie może być on przeznaczony do podziału między członków, także wówczas, gdy są jego pracownikami. 
 3. Słupskie WOPR nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 4. Statutowa działalność Słupskiego WOPR, w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

§ 6

Słupskie WOPR może tworzyć drużyny.

§ 7

Słupskie WOPR ma prawo używać znaków organizacyjnych, flagi, pieczęci i ubioru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Słupskiego WOPR jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

§9

Słupskie WOPR w ramach celu, wymienionego w § 8, w szczególności:

 1. organizuje, kieruje, koordynuje i bezpośrednio prowadzi działania ratownicze; 
 2. prowadzi działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych;
 3. prowadzi dokumentacje, w tym rejestr działań ratowniczych;
 4. ujawniazagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych oraz przekazuje informację o zagrożeniachwłaściwej radzie gminy 
 5. organizuje i prowadzi szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami; 
 6. współdziała z organami administracji publicznej i innymi podmiatami w zakresie obronności państwa, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, ochrony cywilnej i środowiska wodnego;; 
 7. bierze udział i prowadzi akcje ratownicze podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na obszarach wodnych; 
 8. dokonuje przeglądów kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi; 
 9. wydaje ekspertyzy i opinie z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym
 10. krzewi etykę ratowników wodnych i umacnia więzi organizacyjne członków; 
 11. naucza i doskonali umiejętności pływania oraz egzaminuje i wydaje dokumenty lub odznaki potwierdzające umiejętności pływania; 
 12. prowadzi działalność sportową, rekreacyjną; 
 13. świadczy usługi z zakresu ratownictwa wodnego; 
 14. prowadzi działalność gospodarczą we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach; 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Członkowie Słupskiego WOPR dzielą się na:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych 
 2. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym lub wspierającym Słupskie WOPR 
 3. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Słupskie WOPR. 
 4. Osoba prawna działa w Słupskim WOPR poprzez swojego przedstawiciela.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Słupskiego WOPR może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego, która identyfikuje się ze celami statutowymi WOPR. 
 2. Członkiem zwyczajnym Słupskiego WOPR zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia i przyjęciu w drodze uchwały przez Zarząd Słupskiego WOPR, zwany dalej „Zarządem". 
 3. Członek Słupskiego WOPR osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, może być członkiem zwyczajnym, korzystającym z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Słupskiego WOPR większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 
 4. Członek Słupskiego WOPR - osoba małoletnia poniżej 16 lat może być członkiem zwyczajnym za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Słupskiego WOPR, zwanym dalej „Walnym Zebraniem", bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 12

Członek zwyczajny Słupskiego WOPR ma prawo do:

 1. udziału w Walnych Zebraniach, z głosem stanowiącym osobiście; 
 2. uczestniczenia w przedsięwzięciach WOPR;
 3. zgłaszania wniosków do władz Słupskiego WOPR;
 4. otrzymywania od władz Słupskiego WOPR pomocy w realizacji zadań statutowych; 
 5. używania odznak, znaków i bandery zgodnie z uchwałami władz WOPR; 
 6. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i decyzji władz WOPR i Słupskiego WOPR. 

§ 13

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Bieżącego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń; 
 2. Przestrzegania Statutu, uchwał i decyzji władz WOPR i Słupskiego WOPR. 

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała pomoc na rzecz WOPR. 
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały. 

§ 15 

 1. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Zjazd Krajowy WOPR szczególnie zasłużonym członkom WOPR, zgodnie z odrębnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po złożeniu w wniosku przez Słupskie WOPR. 
 2. Członek honorowy WOPR jest zwolniony od obowiązku płacenia składek. 

§ 16 

 1. Członkostwo w Słupskim WOPR ustaje na skutek: 
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Słupskiego WOPR; 
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną; 
  • skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące w drodze uchwały Zarządu; 
  • wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Słupskiego WOPR w przypadku nieprzestrzegania Statutu, Uchwał i Decyzji władz WOPR, w drodze uchwały Zarządu.
 2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków oraz orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Słupskiego WOPR w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. 
 3. Ponowne przyjęcie osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na skutek przyczyny z ust. 1 pkt. c i d następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 17 

 1. Walne Zebranie członków lub delegatów jest najwyższą władzą Słupskiego WOPR. 
 2. Władzami Słupskiego WOPR są: 
  1. Zarząd; 
  2. Komisja Rewizyjna; 
  3. Komisja Dyscyplinarna. 
 3. Kadencja władz Słupskiego WOPR, wymienionych w ust. 1 i 2, trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania. 
 4. Uchwały władz podejmowane są: 
  1. w przypadku Walnego Zebrania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania; 
  2. w przypadku niespełnienia warunku z ust. 3 pkt. 1 Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, w którym uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania nie mniej jednak niż 15 osób, za wyjątkiem uchwał określonych w § 34; 
  3. w przypadku Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby ich członków. 
 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji, a liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby osób pochodzących z wyboru. 
 6. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy. 

WALNE ZEBRANIE
§ 18

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 19 

 1. Do Walnego Zebrania należy w szczególności: 
  1. uchwalanie programów i kierunków działania; 
  2. uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej; 
  3. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz wymienionych w § 17 ust. 2 pkt 1, 2, 3; 
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz; 
  5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom; 
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Dyscyplinarnej; 
  7. uchwalanie zmian Statutu, rozwiązania Słupskiego WOPR i uszczuplenia jego majątku; 
  8. wybór delegatów Słupskiego WOPR na Walne Zebrania członków lub Zjazdy Delegatów jednostek nadrzędnych WOPR.

 § 20 

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział: 
  1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Słupskiego WOPR 
  2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.

§ 21

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu, porządku obrad i terminie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. Członkowie Słupskiego WOPR mogą zostać powiadomieni o miejscu, porządku obrad i terminie Walnego Zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wcześniej wyrażą zgodę na taki tryb powiadomienia i wskażą adres poczty elektronicznej, na który mają być doręczane powiadomienia.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na pięć lat nie później niż na dwa tygodnie przed wygaśnięciem mandatu członków organów Słupskiego WOPR. 
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Słupskiego WOPR, w trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna. 

§ 22 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych. 
 2. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna. 
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 5. Postanowienia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. 

ZARZĄD 
§ 23 

 1. Zarząd, składający się z 7-11 członków zwyczajnych Słupskiego WOPR, posiadających pełnię praw członkowskich, zarządza Słupskim WOPR w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie 5-7 osób, w tym wiceprezesów. 
 3. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku. 
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Słupskim WOPR kieruje Prezydium. 
 5. Prezydium Zarządu pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

§ 24 

 1. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie uchwał w szczególności w sprawach: 
  1. sprawozdań za okres kadencji i wniosków na Walne Zebrania; 
  2. obowiązków i praw członków Zarządu; 
  3. okresowych planów działalności; 
  4. budżetu i przyjmowania bilansu; 
  5. powoływania i rozwiązywania drużyn; 
  6. regulaminów drużyn; 
  7. powoływania i rozwiązywania komisji problemowych oraz zakresu ich działania i regulaminów; 
  8. powoływania i odwoływania pełnomocników; 
  9. zwoływania Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania; 
  10. nabycia lub utraty praw członkowskich; 
  11. funduszy, majątku i działalności gospodarczej; 
  12. nagród i wyróżnień. 

§ 25

 1. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności: 
  1. wykonywanie uchwał Zarządu;
  2. przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych; 
  3. koordynowanie działalności i wspieranie drużyn WOPR; 
  4. powoływanie zespołów charakterze opiniodawczym; 
  5. kierowanie kandydatów na szkolenie centralne. 
 2. Posiedzenie Prezydium Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes.
 3. Podczas głosowania uchwał Prezydium Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa lub osoby zastępującej go. 
 4. Prezydium składa Zarządowi sprawozdanie ze swej działalności. 

KOMISJA REWIZYJNA 
§ 26 

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu. 
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie członkowie zwyczajni Słupskiego WOPR posiadający pełnię praw członkowskich nie będący członkami Zarządu. 
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. 
 4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. 
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej są niezawiśli i nie mogą pełnić w Słupskim WOPR innych funkcji. 

§ 27 

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
  1. Odbywanie posiedzeń co najmniej dwa razy w roku; 
  2. Udział Przewodniczącego lub jego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu. 
  3. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu; 
  4. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień; 
  5. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz stawianie wniosków o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
  6. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia niezgodności działań Zarządu z przepisami prawa, Statutem, uchwałami i decyzjami władz WOPR i Słupskiego WOPR. 

KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 28 

 1. Komisja Dyscyplinarna jest właściwa w sprawach zapobiegania oraz likwidowania sporów i konfliktów w Słupskim WOPR. 
 2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3-5 członków. 
 3. Komisja Dyscyplinarna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. 
 4. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej są niezawiśli i nie mogą pełnić w Słupskim WOPR innych funkcji. 

§ 29 

 1. Komisja Dyscyplinarna ma prawo:
  1. orzekania w sprawach naruszenia Statutu, uchwał i decyzji władz WOPR i Słupskiego WOPR; 
  2. orzekania kar:
   a) upomnienia,
   b) nagany,
   c) zawieszenia w prawach członka Słupskiego WOPR,
   d) wykluczenia z Słupskiego WOPR. 
 2. Komisja Dyscyplinarna ma obowiązek: 
  1. poinformowania członka Słupskiego WOPR, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne oraz wysłuchania jego wyjaśnień;
  2. zebrania dowodów i orzekania na mocy przekonania opartego na swobodnej ich ocenie; 
  3. dostarczenia w ciągu 14 dni orzeczenia członkowi Słupskiego WOPR, którego ono dotyczy. 
 3. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej członek Słupskiego WOPR może się odwołać do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o nałożonej karze. 

DRUŻYNY
§ 30 

 1. Drużyny tworzy się na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Słupskiego WOPR. 
 2. Drużyna wybiera spośród swoich członków: 
  1. Kierownika; 
  2. Zastępcę Kierownika. 
 3. Drużyna sporządza plany działania i odbywa spotkania. 
 4. Drużyna na bieżąco realizuje cele WOPR na obszarze swojego działania. 
 5. Drużyna składa Zarządowi okresowe sprawozdania z działalności. 

ROZDIAŁ V
MAJĄTEK 

§ 31 

Majątek Słupskiego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

 1. Źródłami powstania majątku Słupskiego WOPR są: 
  1. opłaty, wpisowe i składki członkowskie; 
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości i wartości niematerialnych; 
  3. dotacje i subwencje; 
  4. darowizny, zapisy i spadki; 
  5. wpływy z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej; 
  6. dochody z ofiarności publicznej. 
 2. Słupskie WOPR prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem. 
 3. Prowadzona przez Słupskie WOPR nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 § 33 

 1. W Słupskim WOPR zabrania się: 
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem WOPR w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy WOPR pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie WOPR, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 34

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Słupskiego WOPR wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz jednego z członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 35

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Słupskiego WOPR lub rozwiązania Słupskiego WOPR podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się tryb likwidacji i cel przeznaczenia majątku Słupskiego WOPR.

§ 36

Statut Słupskiego WOPR wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

NUMER ALARMOWY WOPR
669 526 898


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

179.3873.jpg